Ασφάλιση Εξαγορών
και Συγχωνεύσεων

Θωρακίζοντας το επόμενο βήμα της επιχείρησής σας.

Οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Mergers & Acquisitions) είναι οι διαδικασίες μέσω των οποίων δυο εταιρείες μπορούν να ενωθούν, με στόχο την εκπλήρωση συγκεκριμένων επιχειρηματικών στρατηγικών στόχων. Πρόκειται για επιχειρηματικές επιλογές που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης που θέλει να αναπτυχθεί. Ωστόσο, η πολυπλοκότητά τους απαιτεί συστηματική και επιμελή προσέγγιση σε όλα τα στάδια της συμφωνίας.

H NAK Katsiberis διαθέτει την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία για την παροχή των ασφαλιστικών λύσεων που θωρακίζουν τις επιχειρήσεις απέναντι σε ρίσκα σχετικά με το επόμενο βήμα τους.

Η ασφάλιση εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A Insurance) καλύπτει την ασφαλισμένη επιχείρηση έναντι της οικονομικής ζημίας από την αθέτηση των εγγυητικών δηλώσεων και αποζημιώσεων στη σύμβαση πώλησης & αγοράς μετοχών.

ΓΙΑΤΙ

Η ασφαλιστική λύση αυτή είναι επωφελής και για τα δυο μέρη της συναλλαγής. Κρίνεται απαραίτητη καθώς ακόμα και σε διαδικασίες που υποστηρίζονται από εξειδικευμένους συμβούλους υπάρχει το ρίσκο να μη δοθεί η απαραίτητη σημασία σε σημαντικά θέματα κατά τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας (Due Diligence).

Η κάλυψη παρέχεται είτε προς τον πωλητή είτε προς τον αγοραστή:

– Για τον πωλητή παρέχεται κάλυψη σε περίπτωση που ο αγοραστής εγείρει απαιτήσεις σχετικά με αθέτηση εγγυητικών δηλώσεων ή αποζημιώσεων.

– Για τον αγοραστή παρέχεται κάλυψη έναντι οικονομικών απωλειών που μπορεί να προκληθούν από την αθέτηση εγγυητικών δηλώσεων ή απαιτήσεων σχετικών με φορολογικές αποζημιώσεις.

ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ

1


Εγγύησης και Αποζημίωσης
(Warranty & Indemnity)

Οι εγγυήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο της συμφωνίας πώλησης και εξαγοράς προκύπτουν συνήθως από εξαντλητικές διαπραγματεύσεις. Με δεδομένη την πίεση του χρόνου, το ρίσκο να παραβλεφθούν ορισμένα ζητήματα είναι υψηλό και αυτό μεταφράζεται σε ενδεχόμενα αιτήματα για αποζημίωση.

Η ασφάλιση εγγύησης και αποζημίωσης αφορά άγνωστους κινδύνους και καλύπτει την ασφαλισμένη εταιρεία από απώλειες που προκύπτουν από παραβίαση των εγγυήσεων ή απαιτήσεις σχετικές με φορολογικές αποζημιώσεις στο στάδιο της συμφωνίας πώλησης και αγοράς.

Το ασφαλιστήριο παρέχει στον αγοραστή σημαντικό πλεονέκτημα: του προσφέρει τη δυνατότητα να ζητήσει αποζημίωση απευθείας από την ασφαλιστική εταιρεία, χωρίς να χρειάζεται να εμπλακεί ο πωλητής. Όσον αφορά τον πωλητή, αυτός καλύπτεται από τις συνέπειες που προκύπτουν από λανθασμένες ερμηνείες και παραλείψεις.

Η περίοδος ισχύος είναι δυο με τρία χρόνια για τις γενικές εγγυήσεις και επτά χρόνια για τον τίτλο ιδιοκτησίας και την ικανότητα.

2


Τίτλων μετοχών και ακινήτων
(Title Insurance)

Το ασφαλιστικό προϊόν αυτό καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ρίσκων και υπάρχουν δυο είδη:

Α) Τίτλος μετοχών:
Μέσω της λύσης αυτής καλύπτεται η αμφισβήτηση του νόμιμου τίτλου των μετοχών, συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής κυριότητας, της αφερεγγυότητας του πωλητή, αλλά και των ελαττωματικών εγγράφων.

Β) Τίτλος ιδιοκτησίας σε ακίνητα:
Καλύπτει την αμφισβήτηση του νόμιμου τίτλου του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένης της απάτης με υποθήκη, των θεμάτων ορίων, της ψευδούς δήλωσης των πωλητών και της ανικανότητας των προηγούμενων ιδιοκτητών.

3


Φορολογικών Κινδύνων
(Tax Liability)

Ένα αναγνωρισμένο φορολογικό ζήτημα μπορεί να αποτελέσει αιτία ακύρωσης μιας συμφωνίας. Η συγκεκριμένη ασφαλιστική λύση απομακρύνει τις ανησυχίες αυτές, παρέχοντας κάλυψη για μια σειρά θεμάτων. Ενδεικτικά η κάλυψη αφορά, τον φόρο εταιρειών, τον φόρο εισοδήματος, τον φόρο κεφαλαιακών κερδών, τον φόρο χαρτοσήμου και το ΦΠΑ.

Η χρονική διάρκεια είναι αντίστοιχη της σχετικής παραγραφής, με ανώτατο όριο τα 10 έτη.

4


Ενδεχόμενων Κινδύνων
(Contingent risks)

Πωλητές και αγοραστές μπορεί να έχουν διαφορετική άποψη για έναν κίνδυνο και τις συνέπειες που θα έχει η επέλευσή του. Μέσω της ασφαλιστικής λύσης αυτής -που αφορά γνωστούς κινδύνους- καλύπτονται έξοδα νομικής υπεράσπισης και διακανονισμού μετά από ένα γεγονός ή μια αρνητική απόφαση.

Η διάρκεια του ασφαλιστηρίου αντιστοιχεί στην περίοδο του υποκείμενου κινδύνου, με ανώτατο όριο τα 10 έτη.

5


Περιβαλλοντικών Κινδύνων
(Environmental)

Η πιθανότητα έκθεσης σε περιβαλλοντικούς κινδύνους αποτελεί γενική ανησυχία σε μεγάλη μερίδα εξαγορών και συγχωνεύσεων. Με τη συγκεκριμένη ασφαλιστική λύση καλύπτονται οικονομικές απώλειες που μπορεί να προκύψουν από προϋπάρχοντα ή νέα γεγονότα ρύπανσης. Μεταξύ των καλύψεων συμπεριλαμβάνονται έξοδα αποκατάστασης/καθαρισμού, καθώς και έξοδα νομικής υπεράσπισης.

Η διάρκεια του ασφαλιστηρίου είναι συνήθως τρία με πέντε χρόνια, βάσει κανονιστικών διατάξεων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Τόσο ο πωλητής όσο και ο αγοραστής ωφελούνται σε πολλά επίπεδα από την ασφάλιση εξαγορών και συγχωνεύσεων.

01

Επιτρέπει την διεκδίκηση απαιτήσεων σχετικών με παραβιάσεις εγγυήσεων και φορολογικών αποζημιώσεων από την ασφαλιστική εταιρεία και όχι από τον πωλητή.

02

Απομακρύνει την ανάγκη για ανάληψη δράσεων κατά του πωλητή, κάτι που πιθανότατα θα διατάρασσε τις μελλοντικές σχέσεις των δυο μερών.

03

Παρέχει προστασία όσον αφορά την αγορά χρεοκοπημένης επιχείρησης, αλλά και επιχείρησης που δεν βρίσκεται στα χέρια του πωλητή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις αυτές, συνήθως ο πωλητής δεν έχει διάθεση ή δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει εγγυήσεις ή αποζημιώσεις.

04

Καθησυχάζει τους μετόχους, τους επενδυτές και άλλους stakeholders, περιορίζοντας το ρίσκο της μη ολοκλήρωσης του deal.

05

Περιορίζει τις ανησυχίες που αφορούν την οικονομική κατάσταση του πωλητή και διασφαλίζεται η καταβολή αποζημίωσης.

06

Ενδέχεται να αντικαταστήσει τις ενέργειες κατά των στελεχών που παραμένουν προσωρινά στη διοίκηση, οι οποίες προκύπτουν από παραβιάσεις των ενεργειών εγγύησης (warranty actions).

07

Παρατείνει την περίοδο και το όριο εγγύησης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ

01

Προσφέρει ευκολότερη αποεπένδυση από την επιχείρηση, επιτρέποντας την διανομή των εσόδων πώλησης σε επενδυτές.

02

Γεφυρώνει τις διαφωνίες που μπορεί να προκύψουν για μια σειρά από θέματα στο στάδιο των διαπραγματεύσεων (πχ χρονική διάρκεια, τρόπος καταβολής τιμήματος, εγγυήσεων).

03

Βοηθά στην αποφυγή των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή εγγυήσεων.

04

Επιτρέπει υψηλότερη τιμή πώλησης σε περίπτωση δημοπρασίας, καθώς μεταφέρεται ο κίνδυνος στην ασφαλιστική εταιρεία.

05

Προετοιμάζει «καθαρότερους» στόχους για διαδικασίες δημοπρασίας.

Σε συνεργασία με έναν εξειδικευμένο μεσίτη ασφαλίσεων οι συμβαλλόμενες εταιρείες μπορούν να θωρακίσουν τη συμφωνία τους, τόσο από το πρώτο στάδιο του ελέγχου (due diligence), όσο και στα επόμενα. Ο εντοπισμός των κινδύνων και η κάλυψή ενάντια σε αυτούς με εξειδικευμένες ασφαλιστικές λύσεις αποτελεί εχέγγυο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας τους εντός χρονοδιαγράμματος και χωρίς εκπλήξεις.

ΚΟΣΤΟΣ

Το κόστος ενός τέτοιου ασφαλιστηρίου εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων μοναδικών για κάθε συμφωνία, όπως ο κλάδος αλλά και το ύψος της συναλλαγής.

Η έμπειρη ομάδα της NAK Katsiberis είναι εδώ για να προσφέρει εξειδικευμένες ασφαλιστικές λύσεις που απαντούν στις ανάγκες της επιχείρησής σας.