Ασφάλιση Εγγυήσεων – Surety Bonds

Πρωτοποριακό χρηματοδοτικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων είναι ένα πρωτοποριακό χρηματοδοτικό εργαλείο για επιχειρήσεις κι αποτελεί μια νέα, αξιόπιστη οδό για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών μέσω του προγράμματος ασφάλισης. Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εγγυηθούν μέσω Τρίτου την εκπλήρωση μιας ποικιλίας υποχρεώσεων και η διάρκεια της εγγύησης μπορεί να είναι από 1 μήνα έως και 8 έτη.

Η ΝΑΚ Katsiberis εισήγαγε πρώτη στην ελληνική αγορά το 2017 την Ασφάλιση Εγγυήσεων, μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με την INTERAMERICAN (ACHMEA GROUP). Σήμερα, αποτελεί την ηγέτιδα στον κλάδο των Surety Bonds στην ελληνική αγορά και συνεργάζεται με όλους τους παγκόσμιους ασφαλιστικούς οίκους Ασφάλισης Εγγυήσεων.

Επιπλέον είχε καθοριστική συμβολή στην καθιέρωση της Ασφάλισης Εγγυήσεων και σε θεσμικό επίπεδο, καθώς πρωτοστάτησε στην αλλαγή της νομοθεσίας ώστε οι Εγγυήσεις μέσω ασφάλισης να γίνονται δεκτές κι από τον Δημόσιο Τομέα (τροποποίηση αρ. 15 του Ν. 4412/2016 με τον Ν. 4541/2018).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Μια κατασκευαστική εταιρεία (Λήπτης της Ασφάλισης) αναλαμβάνει την υλοποίηση μιας σύμβασης -κατασκευή ενός έργου- που της αναθέτει ο Κύριος του Έργου (Δικαιούχος). Ο Ασφαλιστής (Εγγυητής) υπογράφει την ασφαλιστική σύμβαση με τον Λήπτη της Ασφάλισης και εκδίδει την εγγυητική επιστολή με την οποία αναλαμβάνει, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μέχρι σαφώς ορισμένο ποσό, την εξασφάλιση του Δικαιούχου για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεων του Λήπτη της Ασφάλισης που προβλέπονται στη σύμβαση έργου.

ΠΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Όταν ο Λήπτης της Ασφάλισης αδυνατεί να καλύψει τις υποχρεώσεις που έχουν συμφωνηθεί, τότε ο Δικαιούχος της Ασφάλισης αναγγέλλει την αδυναμία αυτή στην Ασφαλιστική Εταιρεία, ζητώντας τη σχετική αποζημίωση που προβλέπεται (Κατάπτωση Εγγύησης). Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει σε πρώτη ζήτηση το συνολικό ποσό της αποζημίωσης, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το κεφάλαιο της εγγύησης.

ΚΛΑΔΟΙ ΠΟΥ ΕΠΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


ΚΛΑΔΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


ΚΛΑΔΟΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ
& ΠΟΤΩΝ


ΚΛΑΔΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ


ΚΛΑΔΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
& ΧΗΜΙΚΩΝ


ΕΜΠΟΡΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ


ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ;

01

Υψηλά και με σταθερές προοπτικές ratings από διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

02

Μη απαραίτητη η προϋπόθεση παροχής εξασφαλίσεων.

03

Εναλλακτικό προϊόν για την ενίσχυση/απελευθέρωση ρευστότητας.

04

Χρέωση μόνο για τη διάρκεια της εγγυητικής.

05

Προσφέρει ευελιξία και ταχύτητα.

06

Δυνατότητα του δικαιούχου για διασπορά του χαρτοφυλακίου.

07

Δυνατότητα ανάληψης μεγαλύτερου ρίσκου με πιθανή συνασφάλιση.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

Η χορήγηση εγγυητικών επιστολών σε διεθνές επίπεδο φθάνει σε ποσοστό 25% του συνόλου των εκδιδομένων εγγυητικών, με εγγυημένα κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 900 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σε χώρες όπως η Αγγλία και η Ιταλία, οι εγγυήσεις από Ασφαλιστικές Εταιρείες και από Τραπεζικά Ιδρύματα, μοιράζονται ισομερώς στην αγορά.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ SURETY BONDS

CONTRACT
SURETY BONDS

Παρέχουν διαβεβαίωση υλοποίησης των συμβατικών υποχρεώσεων, κυρίως σε κατασκευαστικά έργα.

COMMERCIAL
SURETY BONDS

Διασφαλίζουν τις συνήθεις λειτουργίες επιχειρήσεων και την εκτέλεση των υποχρεώσεων.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ

01

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διασφαλίζει ότι η προσφορά υποβάλλεται καλόπιστα και ότι ο ανάδοχος θα συνάψει τη σύμβαση στην τιμή προσφοράς και θα παρέχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και πληρωμής ( π.χ. Διαγωνισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα).

02

ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διασφαλίζει στον ιδιοκτήτη ενός έργου (Δικαιούχο), πως ο ανάδοχος (Λήπτης της Ασφάλισης) είναι ικανός και έχει όλα τα προσόντα να εκτελέσει τη σύμβαση, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει τον ιδιοκτήτη από την οικονομική ζημία που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης.

03

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

Διασφαλίζει ότι η προκαταβολή που έχει δοθεί στον ανάδοχο που αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός έργου θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του έργου σε περίπτωση μη ολοκλήρωσής του και υλοποίησης της σύμβασης.

04

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

(ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

Διασφαλίζει τον ιδιοκτήτη ενός έργου (Δικαιούχο), πως ο ανάδοχος (Λήπτης της Ασφάλισης) που έχει εκτελέσει κάποιο έργο, είναι ικανός να εκτελέσει τη σύμβαση συντήρησης και τον προστατεύει από την οικονομική ζημία που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους της σύμβασης συντήρησης (π.χ. Συντήρησης καλής λειτουργίας Φωτοβολταϊκών Πάρκων).

05

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ

Διασφαλίζει τον Δικαιούχο (τελωνειακές & φορολογικές αρχές) όσον αφορά την κάλυψη των υποχρεώσεων του Λήπτη της Ασφάλισης – δηλαδή τους δασμούς και τις άλλες επιβαρύνσεις που προβλέπονται από την κοινοτική ή / και τη διεθνή νομοθεσία– οι οποίες συνδέονται με την εισαγωγή ή την εξαγωγή εμπορευμάτων.

06

ΚΑΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Διασφαλίζει ότι ο Ανάδοχος θα καλύψει συγκεκριμένους υπεργολάβους, εργάτες και προμηθευτές υλικών που σχετίζονται με το υπό ασφάλιση έργο. Παρέχονται επίσης και σε περιπτώσεις που δεν σχετίζονται με κατασκευαστικά έργα. Καλύπτουν δηλαδή την πιθανή ζημιά που μπορεί να υποστεί προμηθευτής του Λήπτη της Ασφάλισης από αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεών του.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

K
L
Υπάρχει διαφορά μεταξύ της ασφάλισης εγγυήσεων και της ασφάλισης πιστώσεων;
Η ασφάλιση εγγυήσεων μέσω της έκδοσης εγγυητικών επιστολών, είναι μία τριμερής συμφωνία που εγγυάται την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις κατασκευών ή υπηρεσιών, μέχρι τις συνήθεις λειτουργίες εμπορικών επιχειρήσεων. Η ασφάλιση πιστώσεων από την άλλη, προσφέρει προστασία σε μία επιχείρηση έναντι της αφερεγγυότητας των πελατών ή αγοραστών της.
K
L
Η ασφάλιση εγγυήσεων από τη NAK Insurance Brokers με καλύπτει διεθνώς;

Φυσικά. Η ΝΑΚ Katsiberis είναι ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο των Surety Bonds και συνεργάζεται με όλους τους παγκόσμιους ασφαλιστικούς οίκους Ασφάλισης Εγγυήσεων. Μπορεί να καλύψει τη δραστηριότητά σας τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος.

Η έμπειρη ομάδα της NAK Katsiberis είναι εδώ για να προσφέρει εξειδικευμένες ασφαλιστικές λύσεις που απαντούν στις ανάγκες της επιχείρησής σας.