Δεκελείας 9, 143 43, Αθήνα 210 2517 840 (& 850) 210 2527 569 info@nakinsurance.gr www.nakinsurance.gr

Πέρα από διαμεσολάβηση για την ασφάλιση προϊόντων όλων των κλάδων ασφάλισης, η ΝΑΚ Katsiberis προσφέρει στους πελάτες της και ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών:

  • Εκπόνηση μελετών διαχείρισης κινδύνου
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και προτάσεις βελτίωσης κινδύνου μέσω εξειδικευμένων επιθεωρητών
  • Διαχείριση ζημιών με Τεχνική & Νομική Υποστήριξη μέσω εξειδικευμένων συμβούλων
  • Προετοιμασία για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς
  • Οργάνωση Διαγωνισμών (τεύχη προκήρυξης κλπ.)
  • Συνεργασία με πιστοποιημένο δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών για καταγραφή και εκτίμηση αντικειμένων ιδιαίτερης αξίας

Συμβουλευτικές υπηρεσίες πιστωτικού κινδύνου

  • Αξιολόγηση του πελατολογίου για την ασφαλή διαχείριση πωλήσεων και εισπράξεων και δυνατότητα δημιουργίας Διεύθυνσης Πιστωτικού Ελέγχου.
  • Cost benefit analysis, για την αξιολόγηση του οφέλους ενδεχόμενης συνεργασίας με Collection Agency, για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων
  • Παρακολούθηση όλων των ανοιχτών υπολοίπων, τον προγραμματισμό τηλεφωνημάτων και συναντήσεων και την κατάρτιση αναλυτικών αναφορών μέσω ειδικού λογισμικού  (πλατφόρμα απεικόνισης)

Είμαστε κοντά στους πελάτες μας με ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών.