Δεκελείας 9, 143 43, Αθήνα 210 2517 840 (& 850) 210 2527 569 info@nakinsurance.gr www.nakinsurance.gr

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων (Surety bonds) – δίνει την δυνατότητα στις Επιχειρήσεις να προβούν στην έκδοση Εγγυητικών Επιστολών μέσω του Προγράμματος Ασφάλισης. Εγγυάται δηλαδή την εκπλήρωση μιας ποικιλίας υποχρεώσεων από συμβάσεις κατασκευών ή υπηρεσιών, μέχρι τις συνήθεις λειτουργίες Εμπορικών Επιχειρήσεων. Σχεδόν οποιαδήποτε πώληση, υπηρεσία ή συμφωνία μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω της έκδοσης Συμβολαίου Ασφάλισης Εγγύησης.

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων είναι μια τριμερής συμφωνία με την οποία το πρώτο μέρος (Εγγυητής) δεσμεύεται απέναντι στο δεύτερο μέρος (Δικαιούχο) να καλύψει την απώλεια που ενδέχεται να προκύψει από αδυναμία του τρίτου μέρους (Λήπτης Ασφάλισης) να εκτελέσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της μεταξύ τους σύμβασης.

Για την  Ασφάλιση Εγγυήσεων, η ΝΑΚ Katsiberis Insurance Brokers SA συνεργάζεται με την INTERAMERICAN, την 1η σε μέγεθος ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία που ανήκει στον Όμιλο ACHMEA, έναν κορυφαίο διεθνή ασφαλιστικό Όμιλο με έδρα την Ολλανδία.

Μέσα από την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση της ΝΑΚ επανήλθε στην ελληνική αγορά μετά από πολλά χρόνια απουσίας το προϊόν Surety Bonds, αποκλειστικά μέσω της στρατηγικής συνεργασίας της εταιρείας με την INTERAMERICAN.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Σε μια εποχή μειωμένης ρευστότητας, η παροχή εγγυητικής επιστολής από ασφαλιστική εταιρία, μέσω ενός προγράμματος ασφάλισης εγγυήσεων, παρέχει ευελιξία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη.