Δεκελείας 9, 143 43, Αθήνα 210 2517 840 (& 850) 210 2527 569 info@nakinsurance.gr www.nakinsurance.gr

Τα πληρώματα της ποντοπόρου ναυτιλίας ανήκουν στις επαγγελματικές ομάδες που διατρέχουν σημαντικούς εργασιακούς κινδύνους. Η ευθύνη για την ασφάλειά τους είναι μεγάλη και απαιτεί ασφαλιστική εξειδίκευση και τεχνογνωσία.

Στη ΝΑΚ Katsiberis γνωρίζουμε καλά τις ασφαλιστικές ιδιαιτερότητες του ναυτιλιακού κλάδου, γι’ αυτό μπορούμε να ανταπεξέλθουμε με υψηλό βαθμό υπευθυνότητας.

Τα προγράμματα της NAK Katsiberis προσφέρουν στα πληρώματα όλες τις αναγκαίες καλύψεις σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

Ενδεικτικές ασφαλιστικές καλύψεις πληρώματος:

  • απώλεια ζωής από ατύχημα
  • μόνιμη ή μερική ανικανότητα
  • νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη
  • δαπάνες επαναπατρισμού
  • μεταφορά σορού
  • απώλεια εισοδήματος
  • φροντίδα αντικατάστασης πληρώματος

Γνωρίζουμε καλά τις ασφαλιστικές ιδιαιτερότητες του ναυτιλιακού κλάδου, γι’ αυτό μπορούμε να ανταπεξέλθουμε με υψηλό βαθμό υπευθυνότητας.