Δεκελείας 9, 143 43, Αθήνα 210 2517 840 (& 850) 210 2527 569 info@nakinsurance.gr www.nakinsurance.gr

Η δυνατότητα για πωλήσεις επί πιστώσει είναι ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που διαθέτει μία εμπορική επιχείρηση έναντι των ανταγωνιστών. Ταυτόχρονα όμως είναι και ένα σοβαρό ρίσκο, καθώς οι οφειλέτες της συχνά αδυνατούν ή αρνούνται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Μπροστά στον κίνδυνο αυτής της οικονομικής ασυνέπειας, η ασφάλιση των πιστώσεων είναι η μεγαλύτερη εγγύηση σιγουριάς. Προστατεύει την επιχείρηση από την αφερεγγυότητα των πελατών της, αλλά αποτελεί και επένδυση για τη βελτίωση της λειτουργίας και την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Πάνω στο συγκεκριμένο ασφαλιστικό κλάδο η ΝΑΚ Katsiberis απευθύνεται στους πελάτες της με ολοκληρωμένες υπηρεσίες και πολλαπλές δυνατότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των πιστωτικών αναγκών.

Δημιουργούμε συμφέρουσες και ανταποδοτικές καλύψεις που εγγυώνται αποτελεσματική διεκδίκηση των λογαριασμών απαιτήσεων κάθε επιχείρησης.

Επιπλέον, μέσα από συνεχή διερεύνηση της αγοράς, εξασφαλίζουμε στον Έλληνα επιχειρηματία αντικειμενικό έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών του, πρόληψη των επισφαλειών και επέκταση των πωλήσεών του σε φερέγγυο πελατολόγιο.

Η ΝΑΚ Katsiberis κατέχει ηγετική θέση στο χώρο και αποτελεί μία ολοκληρωμένη ασφαλιστική λύση στον κλάδο των πιστώσεων γιατί:

  • Παρέχει ασφάλεια πιστώσεων σε επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα ή ελληνικών συμφερόντων με έδρα το εξωτερικό.
  • Καλύπτει τους ασφαλισμένους της σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής ή αποδεδειγμένης αφερεγγυότητας των πελατών τους.
  • Αποζημιώνει με απλές διαδικασίες και σε προκαθορισμένο χρόνο.
  • Αναλύει και παρακολουθεί τη φερεγγυότητα των πελατών κάθε επιχείρησης μέσα από συνεχή συλλογή εμπορικών, οικονομικών και χρηματοπιστωτικών πληροφοριών.
  • Βελτιώνει την οργάνωση του τμήματος πιστωτικού ελέγχου της επιχείρησης και συμβάλλει στην πρόληψη ή και τον περιορισμό των πιστωτικών κινδύνων.
  • Ενισχύει τα επιχειρηματικά πλάνα των πελατών της επεκτείνοντας τις πωλήσεις τους σε νέες, αξιόπιστες αγορές.

Δημιουργούμε συμφέρουσες και ανταποδοτικές λύσεις που εγγυώνται αποτελεσματική διεκδίκηση των λογαριασμών απαιτήσεων κάθε επιχείρησης.