Δεκελείας 9, 143 43, Αθήνα 210 2517 840 (& 850) 210 2527 569 info@nakinsurance.gr www.nakinsurance.gr

Τα τελευταία 15 χρόνια, η ΝΑΚ Katsiberis έχει καταφέρει να συνδέσει το όνομά της με την αποτελεσματικότητα και την εξειδίκευση σε πολλούς κλάδους ειδικών κινδύνων και σε ορισμένους από αυτούς είναι leader της αγοράς. Ένας από αυτούς τους κλάδους είναι η ασφάλιση ιχθυοκαλλιεργειών όπου η ΝΑΚ Katsiberis κατέχει μερίδιο αγοράς που ανέρχεται στο 50%. Η ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει πολύ μεγάλη ανάπτυξη και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών.

Οι ελληνικές εταιρείες πέρα από την Ελλάδα έχουν επενδύσει σημαντικά κεφάλαια και σε χώρες του εξωτερικού όπως Τουρκία, Ισπανία και Νορβηγία. Αποτελεί για την Ελλάδα τον νούμερο ένα εξαγωγικό κλάδο καθιστώντας τη χώρα μας πρώτη ιχθυοπαραγωγό δύναμη στην Ευρώπη με κύκλο εργασιών που κυμαίνεται μεταξύ 500 – 600 εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία χρόνια.

Κατηγορίες Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

 • Κατονομαζόμενων Κινδύνων
 • Κατά Παντός Κινδύνου

Βασικότερες καλύψεις

 • Διαφυγή Ιχθυδίων
 • Θάνατο από οποιαδήποτε αιτία
 • Ασθένειες
 • Κλοπή
 • Κακόβουλές Ενέργειες
 • Παράλληλα υπάρχει δυνατότητα κάλυψης και για τους ιχθυογεννητικούς σταθμούς παραγωγής γόνου με τον ίδιο τρόπο.

Τέλος, εξίσου σημαντική είναι και η κάλυψη και του εξοπλισμού που βρίσκεται στην θάλασσά όπως:

 • Κλωβοί Ιχθυοκαλλιέργειας
 • Δίχτυα
 • Αγκυροβόλια

H NAK Katsiberis καλύπτει την αλίευση και μεταφορά εν πλω του γαλαζοπτέρυγου τόνου σε ελληνικές μονάδες εκτροφής για κινδύνους διαφυγής ή θανάτου του ζωικού κεφαλαίου. Η αξία τους κατά τη μεταφορά μπορεί να φτάσει τα €3.000.000. Μια τόσο εξειδικευμένη ασφαλιστική ανάγκη απαιτεί τεχνογνωσία, πλήρη αντίληψη και εικόνα της ασφαλιστικής αγοράς. Η ΝΑΚ Katsiberis διαθέτει και τα δύο.

Μια τόσο εξειδικευμένη ασφαλιστική ανάγκη, όπως αυτή  της ασφάλισης των ιχθυοκαλλιεργειών, απαιτεί τεχνογνωσία, πλήρη γνώση και εικόνα της ασφαλιστικής αγοράς.