Δεκελείας 9, 143 43, Αθήνα 210 2517 840 (& 850) 210 2527 569 info@nakinsurance.gr www.nakinsurance.gr

Η ρευστότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και οι προκλήσεις των ημερών έχουν επιφέρει σημαντική αύξηση των δικαστικών διεκδικήσεων εις βάρος των στελεχών διοίκησης.

Η ασφαλιστική προστασία των εταιρειών και η σωστή διαχείριση των οικονομικών απειλών τους είναι πιο αναγκαίες από ποτέ.

Τα προγράμματα που παρέχει η ΝΑΚ Katsiberis προσαρμόζονται συνεχώς στις νέες ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρουν στα στελέχη των εταιρειών τη μέγιστη δυνατή προστασία από οικονομικές απώλειες που οφείλονται σε λάθη ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Βασικές Καλύψεις

  • Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης
  • Έξοδα Έρευνας
  • Εργατική Πρακτική
  • Έξοδα Εταιρείας για Κινητές Αξίες
  • Έξοδα Υπεράσπισης
  • Χρηματικές Ποινές
  • Έξοδα Προστασίας και Αποκατάστασης Φήμης
  • Ισόβια προστασία Απερχομένων Στελεχών

Η ασφαλιστική προστασία των εταιρειών και η σωστή διαχείριση των οικονομικών απειλών τους είναι πιο αναγκαίες από ποτέ.